کتاب آموزشی ساخت پرینتر سه بعدی

کتاب آموزشی “Printing in plastic : Build your Own 3D Printer” دروازه ای است به دنیای هیجان انگیز ساخت وسایل دست ساز. چاپگری که شما به کمک این کتاب می سازید، قادر است مدل های کوچکی ار طراحی های شما را در در محیط های CAd/Cam رسم نموده اید را با قطرات پلاستیک مذاب بسازد.

Build you own 3D printer modeling

* چگونه پرینتر سه بعدی خود را Assemble  کنید.
* با نرم افزارهای طراحی و خروجی های آنها آشنا می شوید.
* چگونه مدل های تزئینی و یا قطعات صنعتی کوچک را با پلاستیک بسازید و ….

3D printer         homemade 3D printe

 

 

نام کتاب : Printing in plastic : Build Your own 3D printer

نویسنده : Patrick Hood-Daniel; James Floyd Kelly

ناشر : Apress

تاریخ انتشار : June 2, 2011

تعداد صفحات : 465

Print ISBN-13978-1-4302-3443-2

Build Your Own 3D Printer


فهرست موضوعی کتاب printing in plastic :Build you own 3D printer

 • Introduction
 • What Exactly Do I Get?
 • Welcome to the Future!
 • Chapter 1: Before You Begin
 • What is a 3D Printer?
 • Questions and Build Help
 • The 3D Printer is Evolving
 • Videos, Building Instructions, and Parts
 • We Want to Hear from You
 • Chapter 2: Hardware and Tools
 • The Power Tools
 • Some Hand Tools
 • Drill Bits and Counterbore Holes
 • Summary
 • Chapter 3: Tips and Advice
 • Read the Entire Book First
 • Examine the Plans
 • Print the Plans at Actual Size
 • Verify All Measurements
 • Label the Parts
 • Head to the Discussion Forums
 • Summary
 • Chapter 4: Cutting the Parts I
 • Before You Begin
 • Lower Structural Sides – Parts A and B
 • Table – Part C
 • ZY Plate – Part D
 • X-Axis Motor Mount – Part E
 • Upper Structural Sides – Parts F and G
 • Summary
 • Chapter 5: Cutting the Parts II
 • Y-Axis Rail Support – Part H
 • Table Bearing Supports – Parts I and J
 • Z-Axis Rail Support – Part K
 • Z-Axis Bearing Support – Part L
 • Z-Axis Motor Mount – Part M
 • Z-Axis Nut Mount – Part N
 • Machine Back – Part O
 • Extruder Bearing Hinge I – Part P
 • Extruder Bearing Hinge II – Part Q
 • Summary
 • Chapter 6: Advanced Cuts and Drilling I
 • Z-Axis Nut Mount – Part N
 • Z-Axis Motor Mount – Part M
 • Summary
 • Chapter 7: Advanced Cuts and Drilling II
 • Z-Axis Bearing Support – Part L
 • Y-Axis Rail Support – Part H
 • Machine Back – Part O
 • Lower Structural Side – Part A and B
 • X-Axis Motor Mount – Part E
 • Summary
 • Chapter 8: Advanced Cuts and Drilling III
 • Upper Structural Sides – Parts F and G
 • ZY Plate – Part D
 • Y-Axis Motor Mount – Part R
 • Table Bearing Supports – Parts I and J
 • Summary
 • Chapter 9: Advanced Cuts and Drilling IV
 • Extruder Bearing Hinge 1 – Part P
 • Extruder Bearing Hinge 2 – Part Q
 • Table – Part C
 • Z-Axis Rail Support – Part K
 • Summary
 • Chapter 10: Beginning Assembly
 • Required Hardware and Parts Summary
 • Extruder Placeholder and Z-Axis Rails
 • Attach the Z-Axis Bearing Support
 • Attach V-Groove Bearings to ZY Plate
 • Attach Z-Axis Nut Mount
 • Summary
 • Chapter 11: Sub-Assembly Work
 • Required Hardware and Parts Summary
 • Preparing the Y-Axis Rail Support
 • Attaching the Upper Structural Sides
 • Preparing the Tabletop
 • Summary
 • Chapter 12: Adding Structure
 • Required Hardware and Parts Summary
 • Adding the Z-Axis Lead Screw
 • Assemble Table Bearing Supports
 • Add Bearing Supports to Lower Structural Sides
 • Attach Lower Structural Sides
 • Summary
 • Chapter 13: Motors and Movement
 • Required Hardware and Parts Summary
 • Adding the X-Axis Motor and Motor Mount
 • Adding the Z-Axis Motor and Motor Mount
 • Adding the Y-Axis Motor and Motor Mount
 • Adding Tension Rods and the Table
 • Adding Belts to X and Y Axes
 • Summary
 • Chapter 14: The Extruder
 • Required Hardware and Parts Summary
 • Some Soldering Required
 • Prepare the Extruder
 • Soldering the PTFE Wire
 • Add the Thermocouple
 • Add Ceramic Tape and Wrap
 • Summary
 • Chapter 15: The Filament Feeding Mechanism
 • Required Parts Summary
 • Attach Extruder Bearing Hinges I and II
 • Add the Stepper Motor
 • Attach the Filament Feed Components
 • Attaching the Extruder
 • Attach the Filament Feed Mechanism and the Extruder to the 3D Printer
 • Summary
 • Chapter 16: Mounting Electronics
 • Required Parts Summary
 • Attach Arduino Mega and Motherboard
 • Attach the X-Axis Stepper Motor Driver
 • Attach the Y-Axis and Z-Axis Stepper Motor Drivers
 • Attach the Extruder Stepper Motor Driver
 • Attach the Extruder Controller
 • Summary
 • Chapter 17: Wiring Part I
 • Required Parts Summary
 • Connect X-Axis Motor Driver to Motherboard
 • Connect Y- and Z-Axis Motor Drivers to Motherboard
 • Connect the Thermocouple Wire
 • Connect the Power Resistor Wires
 • Connect Extruder Motor Driver and Controller
 • Summary
 • Chapter 18: Wiring Part II
 • Required Parts Summary
 • Connect Motors to Motor Drivers
 • Connect Power to Components
 • Adding the Endstops
 • Axis Naming Conventions
 • Summary
 • Chapter 19: The Software
 • Required Hardware Summary
 • Download Required Software
 • Add or Update Firmware to Motherboard
 • Install Motherboard Firmware
 • Install Extruder Controller Firmware
 • Summary
 • Chapter 20: Testing and Printing
 • Configure the 3D Printer
 • Checking the Axes for Proper Movement
 • Homing the Machine
 • Prepare Skeinforge
 • Time to Print
 • whiteAnt Logo
 • Summary
 • Chapter 21: Addendum
 • Required Parts Summary
 • Prepare Extruder Mounting Base
 • Attach Extruder to Filament Feed Mechanism
 • Modify Z-Axis Rail to Hold Extruder Mechanism
 • Appendix A: Hardware List
 • Appendix B: Converting to a CNC Machine
 • Appendix C: Resources
 • BuildYourCNC.com Website Resources:
 • CNC variation of whiteAnt:
 • Hardware
 • Software
 • Content
 • Other Resources
 • Index


دانلود فایل PDF

پسورد : www.robotical.ir

مطالب مشابه

16 comments

× Comments are closed.