کتاب آموزش نرم افزار Cadsoft Eagle

نام کتاب: Designing Circuit Boards with EAGLE: Make High-Quality PCBs at Low Cost

نویسنده: Matthew Scarpino

ناشر: Prentice Hall

ناریخ انتشار: 03/26/2014

تعداد صفحات: 291 صغحه

ISBN 9780133819991

کتاب آموزش نرم افزار Cadsoft Eagle 1
اگر با نرم افزار cadsoft Eagle آشنایی دارید و از امکانات آن آگاه هستید، اما تاکنون  به علت عدم آگاهی دقیق و آموزش اولیه در بطن نرم افزار وارد نشده و از امکانات آن استفاده نکرده اید. اکنون زمان آن فرا رسیده با معرفی یک کتاب معتبر و بروز 2014 که منحصراً برای نرم افزار Cadsoft Eagle تالیف شده است، آموزش های لازم را فرا بگیرید.

شما می توانید با مشاهده مشخصات کتاب (tab بالا) محتویات کتاب ها را مشاهده کرده و در صورتی که نیاز به دانلود آخرین ورژن این نرم افزار دارید به قسمت ( دانلود و توضیحات Cadsoft eagle ) مراجعه فرمایید.


فهرست موضوعی کتاب Designing Circuit Boards with EAGLE: Make High-Quality PCBs at Low Cost :

Preface     xi
Acknowledgments     xiv
About the Author     xv
Part I: Preliminary Introduction
Chapter 1: Introducing EAGLE     1

1.1 A Whirlwind Tour of EAGLE     2
1.2 Obtaining EAGLE     6
1.3 Licensing     7
1.4 Organization of This Book     8
1.5 More Information     10
1.6 Conclusion     11
Chapter 2: An Overview of Circuit Boards and EAGLE Design     13
2.1 Anatomy of a Printed Circuit Board     14
2.2 Overview of Circuit Design with EAGLE     22
2.3 Conclusion     28
Chapter 3: Designing a Simple Circuit     31
3.1 An Inverting Amplifier     31
3.2 Initial Steps     33
3.3 The Inverting Amplifier Schematic     35
3.4 Board Layout     44
3.5 Routing     48
3.6 CAM Processor     52
3.7 Conclusion     55
Part II: Designing the Arduino Femtoduino
Chapter 4: Designing the Femtoduino Schematic     57

4.1 Initial Steps     59
4.2 The Reset Switch     61
4.3 Voltage Regulation     65
4.4 The ATmega328P Microcontroller     67
4.5 Header Connections     71
4.6 Net Classes     73
4.7 Electrical Rule Check     74
4.8 Generating the Board Design     76
4.9 Framing the Schematic     76
4.10 Attributes and Assembly Variants     77
4.11 Conclusion     79
Chapter 5: Layout and Design Rules     81
5.1 Layers     81
5.2 Board Layout     84
5.3 Design Rule Check     90
5.4 Conclusion     100
Chapter 6: Routing     101
6.1 An Overview of Routing     102
6.2 Manual Routing     103
6.3 Follow-Me Routing     108
6.4 The Autorouter     109
6.5 Home PCB Fabrication     113
6.6 Conclusion     118
Chapter 7: Generating and Submitting Output Files     119
7.1 Jobs and the CAM Processor     119
7.2 Viewing Gerber Files     125
7.3 Drill Files     126
7.4 Submitting Design Files     130
7.5 Conclusion     140
Part III: Advanced Capabilities
Chapter 8: Creating Libraries and Components     141

8.1 Creating the Library     142
8.2 Creating the SIMPLE-TQFP16     143
8.3 Creating the VACUUM-TH     149
8.4 Creating the TW9920     153
8.5 Conclusion     160
Chapter 9: Simulating Circuits with LTspice     161
9.1 Introducing LTspice     161
9.2 Designing a Schematic     163
9.3 Simulating the Circuit     170
9.4 Exchanging Designs with EAGLE     174
9.5 Conclusion     176
Part IV: Automating EAGLE
Chapter 10: Editor Commands     177

10.1 Introducing Editor Commands     177
10.2 Schematic Editor Commands     180
10.3 Commands for Board Designs     187
10.4 Commands for Library Interface     192
10.5 The Assign, Change, and Set Commands     202
10.6 Configuration Scripts     207
10.7 Conclusion     208
Chapter 11: Introduction to the User Language (UL)      209
11.1 Overview of UL     209
11.2 Simple Data Types and Functions     211
11.3 Builtins     214
11.4 Control Structures     219
11.5 The exit Statement     221
11.6 Conclusion     222
Chapter 12: Examining Designs with the User Language     225
12.1 UL-Specific Data Types     226
12.2 Schematic Designs (UL_SCHEMATIC)      227
12.3 Board Designs (UL_BOARD)      243
12.4 Conclusion     256
Chapter 13: Creating Dialogs and Menu Items     257
13.1 Predefined Dialogs     257
13.2 Custom Dialogs and Widgets     264
13.3 Dialog Layouts     275
13.4 The Menu Command     278
13.5 Conclusion     279
Part V: The BeagleBone Black
Chapter 14: Schematic Design for the BeagleBone Black     281

14.1 Overview of the BeagleBone Black     282
14.2 Advanced EAGLE Schematics     284
14.3 AM3359 Memory/JTAG Connections     286
14.4 AM3359 I/O Connections     290
14.5 System Memory     293
14.6 Power Management     295
14.7 Ethernet and the Universal Serial Bus     297
14.8 Graphics Display     300
14.9 Conclusion     301
Chapter 15: Board Design for the BeagleBone Black     303
15.1 Configuring the Stackup     304
15.2 Creating and Routing Ball Grid Arrays     307
15.3 Trace Length and Meander     313
15.4 The BBB Board Design     316
15.5 Conclusion     321
Appendix A: EAGLE Library Files     323
A.1 Anatomy of a Library File     323
A.2 Settings, Grid, and Layers     325
A.3 Overview of Library Elements     327
A.4 Symbols     329
A.5 Packages     336
A.6 Devicesets     340
A.7 Conclusion     346
Appendix B: The Gerber File Format     347
B.1 Introducing the Gerber Format     347
B.2 Setting Global Properties     349
B.3 Aperture Definitions     353
B.4 Drawing Shapes     356
B.5 Custom Apertures     361
B.6 Conclusion     368


مقدمه

دانلود رایگان کتاب 

پسورد: www.robotical.ir

مطالب مشابه

There are no comments yet