camera & lightinig
  • بینایی ماشین (قسمت دوم)

     مبحث اصلی این قسمت در ارتباط با دوربین ها  و نورپردازی  (Camera & Lighting) می باشد. یکی از مهمترین ...

     مبحث اصلی این قسمت در ارتباط با دوربین ها  و نورپردازی  (Camera & Lighting) می باشد. یکی از مهمترین مسائل در بینایی ماشین که کمتر بدان توجه می شود دوربین ها و نورپردازی به کار رفته در این سیستم ه ...

    اطلاعات بیشتر